2008-09 Parsha Archive

Parshat Korach

Torah Reading for Week of June 21 – June 27, 2009

Parshat Naso

Torah Reading for Week of May 31 – June 6, 2009

Parshat Emor

Torah Reading for Week of May 3 – May 9, 2009

Parshat Tsav

Torah Reading for Week of March 29 – April 4, 2009

Parshat Yitro

Torah Reading for Week of February 8-February 14, 2009

Parshat Bo

Torah Reading for Week of January 25-January 31, 2009

Parshat Shemot

Torah Reading for Week of January 11-January 17, 2009

Parshat Miketz

Torah Reading for Week of December 21-December 27, 2008

Parshat Toldot

Torah Reading for Week of November 23-November 29, 2008

Parshat Vayera

Torah Reading for Week of November 9-November 15, 2008

Parshat Noach

Torah Reading for Week of October 26-November 1, 2008