2009-10 Parsha Archive

Parshat Naso

Torah Reading for Week of May 16 – May 22, 2010

Parshat Emor

Torah Reading for Week of April 25 – May 1, 2010

Parshat Tsav

Torah Reading for Week of March 21 – 27, 2010

Parshat Terumah

Torah Reading for Week of February 14 – February 20, 2010

Parshat Yitro

Torah Reading for Week of January 31 – February 6, 2010

Parshat Bo

Torah Reading for Week of January 17 – 23, 2010

Parshat Vayechi

Torah Reading for Week of December 27, 2009 – January 2, 2010

Parshat Miketz

Torah Reading for Week of December 13 – December 19, 2009