2010-11 Parsha Archive

Parshat Naso

Torah Reading for Week of May 29-June 4, 2011

Parshat Ki Tisa

Torah Reading for Week of February 13 – February 19, 2011

Parshat Tezaveh

Torah Reading for Week of February 6 – February 12, 2011

Parshat Terumah

Torah Reading for Week of January 30 – February 5, 2011

Parshat Yitro

Torah Reading for Week of January 16 – January 22, 2011

Parshat Bo

Torah Reading for Week of January 2 – January 8, 2011

Parshat Va’era

Torah Reading for Week of December 26, 2010 – January 1, 2011

Parshat Shemot

Torah Reading for Week of December 19 – December 25, 2010

Parshat Vayechi

Torah Reading for Week of December 12 – December 18, 2010

Parshat Miketz

Torah Reading for Week of November 28 – December 4, 2010

Parshat Vayetze

Torah Reading for Week of November 7 – November 13, 2010

Parshat Toldot

Torah Reading for Week of October 31 – November 6, 2010

Parshat Noach

Torah Reading for Week of October 3 – October 9, 2010